ข้อมูลผู้ปลูก
 พ.จ.อ.ทนงค์ จันดี

 0956389754

 ComkidsN35B46@gmail.com

 65 ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์