ข้อมูลผู้ปลูก
 นาย เจษฎากร นพโสภณ

 0958256230

 g0kdi33378@gmail.com

 52/1 หมู่ 10 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์